Spis treści

I. Zakres Regulaminu, dane identyfikacyjne Sprzedającego

II. Słownik

III. Usługi świadczone drogą elektroniczną, wymagania techniczne

IV. Zasady korzystania ze Sklepu

V. Założenie Konta Klienta

VI. Składanie zamówienia

VII. Realizacja zamówienia

VIII. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej za pośrednictwem środków komunikacji na odległość

IX. Reklamacje

X. Postanowienia licencyjne oraz prawa autorskie

XI. Rozwiązywanie sporów

XII. Przetwarzanie danych osobowych

XIII. Postanowienia końcowe

I. Zakres Regulaminu, dane identyfikacyjne Sprzedającego

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego Inspirasia.pl oraz składania i realizowania zamówień złożonych w ramach działalności Sklepu internetowego Inspirasia.pl Sklep internetowy Inspirasia.pl funkcjonuje pod adresem: pl.

2.Sprzedającym oraz prowadzącym Sklep internetowy Inspirasia jest Joanna Gadomska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą InspirAsia pomoce dydaktyczne dla dzieci Joanna Gadomska z siedzibą w Gostyninie (09-500), ul. Jana Pawła II 12/8, NIP: 9710727549, REGON: 383890451, adres e-mail: inspirasia@wp.pl.

II. Słownik

Następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenia:

Klient – osoba korzystająca ze Sklepu w celu zakupu Produktu

Konto Klienta – indywidualne konto utworzone przez Klienta umożliwiające składanie Zamówień oraz śledzenie realizacji Zamówień bezpośrednio za pośrednictwem Konta Klienta

Konsument – Klient dokonujący zakupu Produktu, jeżeli zakup Produktu nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową takiego Klienta

Polityka Prywatności – Polityka Prywatności Sprzedającego regulująca zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego, znajdująca się pod linkiem: https://inspirasia.pl/polityka-prywatnosci/

Produkt – materiały dydaktyczne przeznaczone dla dzieci utrwalane wyłącznie w formie treści cyfrowych bez użycia trwałych nośników, które mogą być przedmiotem Zamówienia. Przez Produkt rozumie się treść cyfrową oraz obejmującą ją licencję udzielaną na podstawie postanowień Regulaminu,

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego Inspirasia.pl

Sklep – sklep internetowy Inspirasia.pl prowadzony przez Sprzedającego pod adresem: https://inspirasia.pl/

Sprzedający – Joanna Gadomska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą InspirAsia pomoce dydaktyczne dla dzieci Joanna Gadomska z siedzibą w Gostyninie (09-500), ul. Jana Pawła II 12/8, NIP: 9710727549, REGON: 383890451

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Klientów w sposób i w zakresie określonym niniejszym Regulaminem

Zamówienie – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

III. Usługi świadczone drogą elektroniczną, wymagania techniczne

1.Za pośrednictwem Sklepu Sprzedający świadczy na rzecz Klientów następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

 • usługę zapoznawania się z Produktami możliwymi do zakupu za pośrednictwem Sklepu,
 • usługę zakładania oraz prowadzenia Konta Klienta,
 • usługę umożliwiającą składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu,
 • usługę umożliwiającą dokonanie za pośrednictwem uprawnionego podmiotu trzeciego płatności za dane Zamówienie,
 • usługę dostępu do Produktów zakupionych przez Klienta posiadającego Konto Klienta, w ramach Konta Klienta,
 • usługę realizacji uprawnień z tytułu reklamacji.

2. Usługi określone powyżej są nieodpłatne. Klient korzystający ze Sklepu zobowiązany jest jedynie do ponoszenia kosztów związanych z zakupem Produktów.

3. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

 • połączenie z internetem,
 • akceptacja tzw. plików cookie,
 • zaktualizowana przeglądarka internetowa akceptująca tzw. pliki cookie,
 • posiadanie aktualnego, aktywnego adresu e-mail.

4. Sprzedający nie ponosi względem Klientów odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu ze względu na niespełnienie przez Klienta wymogów technicznych opisanych w ust. 2 powyżej z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego.

IV. Zasady korzystania ze Sklepu

Użytkownik może korzystać ze Sklepu wyłącznie w celu nabywania Produktów dla celów szczegółowo określonych w postanowieniach licencyjnych niniejszego Regulaminu. Zabrania się używania Sklepu w jakichkolwiek celach niezgodnych z prawem, w szczególności w celach przestępczych, poprzez umieszczanie w ramach Sklepu treści nawołujących do przemocy lub nienawiści na tle wyznaniowym, rasowym, orientacji seksualnej lub etnicznym lub nawołujących do przestępstw, a także w celu nadużyć lub naruszeń praw własności intelektualnej.

V.  Założenie Konta Klienta

1.Każdy Klient może założyć Konta Klienta. Założenie Konta Klienta jest nieodpłatne. Konto Klienta umożliwia:

 • składanie Zamówień bez każdorazowego podawania danych Klienta,
 • śledzenie realizacji Zamówień,
 • pobieranie zakupionych Produktów bez ograniczeń czasowych z Konta Klienta.

2. W celu założenia Konta Klienta powinien wybrać zakładkę „Moje konto” a następnie wybrać opcję „zarejestruj się”. Rejestracja następuje poprzez podanie adresu e-mail. Przed założeniem Konta Klient zobowiązany jest do potwierdzenia faktu zapoznania się z Regulaminem oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi Konta oraz Zamówień przez Sprzedającego, a także w celu weryfikacji roszczeń dotyczących naruszeń praw autorskich lub praw własności intelektualnej Sprzedającego lub osób trzecich do Produktów przez Klienta. Wyrażenie zgody w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolne, jednakże konieczne do założenia Konta Klienta. Przy zakładaniu Konta Klienta Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego określa Polityka Prywatności.

3. Wskazywany adres e-mail musi być adresem aktywnym, wykorzystywanym przez Klienta, do którego Klient posiada hasło.

4. Na wskazany przez Klienta adres e-mail wysłany zostanie link z pierwszym hasłem do Konta Klienta. Jeżeli w ciągu 24h od momentu założenia Konta Klient nie otrzyma wiadomości z pierwszym hasłem, powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Zaleca się weryfikację, czy wiadomość, o której mowa w niniejszym ustępie nie znalazła się w folderze SPAM oraz czy podany adres e-mail jest poprawny.

5. Klient po pierwszym zalogowaniu powinien niezwłocznie zmienić hasło. Hasło powinno być hasłem bezpiecznym, składającym się z co najmniej jednej wielkiej litery, co najmniej jednej cyfry oraz co najmniej jednego znaku specjalnego (!@#$%^&*(){}|[]\:”;’<>?,./). Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane Klientowi w wyniku udostępnienia loginu i hasła do Konta Klienta osobom niepowołanym z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w szczególności w wyniku przekazania lub przypadkowego udostępnienia loginu i hasła do Konta Klienta przez Klienta osobom niepowołanym.

6. Ponadto, Klient po zarejestrowaniu powinien wskazać swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji usług, tj. imię i nazwisko.

7. Zmiana hasła oraz wprowadzenie imienia i nazwiska następuje po zalogowaniu do Konta Klienta w zakładce „Szczegóły Konta”.

8. W celu prawidłowego świadczenia usług, Klient powinien uzupełnić swoje dane adresowe w zakładce „Adresy” dostępnej po zalogowaniu do Konta Klienta. Klient prowadzący działalność gospodarczą lub będący jednostką oświaty, w przypadku chęci otrzymania faktury VAT jest do wskazania w zakładce „Adresy” -> „Adres rozliczeniowy”

9. Loginem do Konta Klienta jest każdorazowo wskazany przez Klienta adres e-mail.

10. Sprzedający dopuszcza możliwość prowadzenia akcji promocyjnych lub oferowania stałych zniżek na Produkty dla posiadaczy Konta Klienta. Klienci posiadający Konto Klienta otrzymają informację o takich akcjach promocyjnych lub stałych zniżkach w ramach Konta Klienta oraz na wskazany przez nich w ramach rejestracji adres e-mail.

11. Klient w każdym czasie może usunąć Konto Klienta. Usunięcie Konta Klienta nie wpływa na wzajemne zobowiązania Klienta oraz Sprzedającego powstałe przed usunięciem Klienta.

VI. Składanie zamówienia

1.Klient posiadający Konto Klienta może złożyć Zamówienie przez Konto Klienta.

2. Klient nieposiadający Konto Klienta może złożyć Zamówienie bez zakładania Konta Klienta za pośrednictwem udostępnianego Klientowi formularza.

3. Za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu Klient ma możliwość przeglądania Produktów oferowanych przez Sprzedającego. W zakładce dotyczącej danego Produktu Klient uzyskuje następujące informacje:

 • zdjęcie Produktu,
 • informację o charakterze Produktu, w tym wymagania dot. oprogramowania niezbędnego do korzystania z Produktu,
 • cenę Produktu brutto.

4. Ze względu na fakt, iż Produkty są treściami cyfrowymi, Sprzedający nie pobiera kosztów dostawy Produktów, które przesyłane są Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem wskazanego przez Klientów adresu e-mail.

5. W przypadku Klientów będących jednostkami oświaty, które planują wykorzystywanie materiałów przez więcej niż jedną osobę Sprzedający dopuszcza możliwość indywidualnego uzgodnienia cen Produktów na podstawie odrębnie zawartego porozumienia.

6. W ramach funkcjonalności Sklepu Klient ma możliwość wyboru Produktu. Jeżeli Klient zamierza nabyć dany Produkt, w zakładce dotyczącej danego Produktu powinien wybrać opcję „dodaj do koszyka”. Wybranie opcji „dodaj do koszyka” powoduje, iż Produkt zostaje zapisany w „koszyku”. Wybranie opcji „dodaj do koszyka” nie powoduje złożenia Zamówienia.

7. Po wyborze wszystkich Produktów, które Klient zamierza Kupić, Klient powinien wejść do zakładki „koszyk”. W zakładce „koszyk” znajdować się będą wszystkie wybrane przez Klienta Produkty.

8. Chcąc zrealizować zamówienie Klient powinien:

 • zalogować się na Konto Klienta oraz dokonać zakupu za pośrednictwem Konta Klienta,
 • w przypadku nieposiadania Konta Klienta:
 • wskazać w formularzu wszystkie niezbędne do realizacji Umowy dane, tj.: imię i nazwisko/ aktualny, aktywny adres e-mail/ jeżeli Klient chciałby otrzymać fakturę VAT lub fakturę dla osoby fizycznej – dane niezbędne do wystawienia faktury VAT,
 • złożyć oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi Zamówienia przez Sprzedającego oraz a także w celu weryfikacji roszczeń dotyczących naruszeń praw autorskich lub praw własności intelektualnej Sprzedającego lub osób trzecich do Produktów przez Klienta. Wyrażenie zgody w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolne, jednakże konieczne do złożenia Zamówienia. Przy składaniu Zamówienia Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego określa Polityka Prywatności.

9. W przypadku zamiaru otrzymania przez Klienta faktury powinien on zaznaczyć odpowiednią opcję przy składaniu Zamówienia. Złożenie żądania wystawienia faktury VAT w późniejszym czasie może zostać nieuwzględnione przez Sprzedającego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. Klient składając Zamówienie powinien dokładnie zweryfikować:

 • rodzaj oraz ilość zamawianych Produktów,
 • dane osobowe niezbędne do prawidłowego doręczenia oraz informowania Klienta o realizacji Zamówienia.

11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za popełnienie przez Klienta błędów w zakresie informacji podanych w ust. 10 powyżej w sposób utrudniający lub uniemożliwiający realizację Zamówienia.

12. Po złożeniu Zamówienia oraz weryfikacji poprawności wybranych Produktów oraz danych do doręczeń Klient zostanie przekierowany do podsumowania Zamówienia. W podsumowaniu Zamówienia znajdować się będzie pełna informacja o wybranych Produktach oraz o łącznej cenie wybranych Produktów.

13. Przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia, w przypadku Klientów będących Konsumentem lub Klientem działającym jako osoba fizyczna składająca Zamówienie bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Klient taki zobowiązany jest złożyć oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na rozpoczęcie przez Sprzedającego świadczenia przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy wraz z pouczeniem o pozbawieniu takiego Klienta prawa do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 38 pkt. 13 ustawy – prawa konsumenta. Niezłożenie przez Klienta oświadczenia o wyżej wskazanej treści spowoduje, iż świadczenie zostanie spełnione przez Sprzedającego po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

14. Klient dokonując wyboru płatności „zamawiam i płacę” zobowiązuje się do niezwłocznego uiszczenia należności za całość Zamówienia wybraną przez siebie metodą, udostępnioną przez usługodawcę płatności Sprzedającego. Nieuiszczenie całej należności wskazanej w podsumowaniu w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia poczytywane będzie za odstąpienie przez Klienta od Zamówienia i w takiej sytuacji po stronie Sprzedającego nie powstaną żadne zobowiązania w stosunku do Klienta.

15. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia. Potwierdzenie złożenia Zamówienia nie stanowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji i nie kreuje po stronie Sprzedającego obowiązku realizacji. Potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia jest potwierdzenie zaksięgowania przez Sprzedającego Płatności, stwierdzone przez Sprzedającego w wiadomości e-mail wysłanej do Kupującego na wskazany przez Klienta adres e-mail.

16. Sprzedawca wystawia każdemu Klientowi paragon za opłacone Zamówienie. Klient może odebrać paragon w siedzibie firmy, pod adresem: 09-500 Gostynin, ul. Jana Pawła II 12/8. Paragon można odebrać wyłącznie w dniu w którym został zaksięgowany przelew na koncie Sprzedawcy. Po tym czasie paragon zostaje zniszczony. Można również poprosić o wysłanie paragonu Pocztą Polską na wskazany adres – taką prośbę piszemy, wyłącznie w dniu w którym został zaksięgowany przelew na koncie Sprzedawcy. Koszt związany z wysłaniem listu ponosi Klient.

VII. Realizacja zamówienia

1.Sprzedający realizuje zamówienie niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymania Zamówienia, jednakże nie później niż w terminie 24 godzin od dnia zaksięgowania środków przez Sprzedającego. Realizacja zamówienia następuje poprzez wysłanie Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail linka do pobrania zakupionych Produktów.

2. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, materiał zostanie wysłany wyłącznie w godzinach pracy Sklepu (od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00-17:00, sobota 10:00-13:00) i nie później niż w terminie 24 godzin od dnia zaksięgowania środków przez Sprzedającego.

3. Klient zobowiązany jest do zweryfikowania, czy wiadomość, o której mowa w ust. 1 powyżej nie została umieszczona w folderze SPAM. W przypadku nieotrzymania przez Klienta linka, o którym mowa w ust. 1 powyżej w terminie do 5 dni od dnia złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sytuacji za pośrednictwem poczty e-mail.

4. Sprzedający nie ponosi względem Klienta odpowiedzialności za niepobranie przez Klienta Produktów, chyba że niepobranie nastąpiło w wyniku niemożności dokonania pobrania spowodowanej przyczynami leżącymi wyłącznie po stronie Sprzedającego.

5. W przypadku niemożności dokonania przekazania Produktów w sposób opisany w ust. 1 powyżej z przyczyn technicznych, niezależnych od Stron, Strony zgodnie, za pośrednictwem poczty e-mail uzgodnią inny sposób doręczenia Produktów.

VIII. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej za pośrednictwem środków komunikacji na odległość

1.Sprzedający za pośrednictwem Sklepu dokonuje sprzedaży treści cyfrowych nieutrwalonych na nośniku, o których mowa w art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta.

2. Przed złożeniem Zamówienia Klient będący Konsumentem lub składający Zamówienie bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia, tj. przesłanie Klientowi materiałów w sposób określony w pkt. VII ust. 1 Regulaminu, przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.

3. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej wyłącza uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta.

IX. Reklamacje

1.W przypadku stwierdzenia przez Klienta, iż Produkt posiada wady, Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji na zasadach rękojmi obowiązujących na mocy przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać mailowo lub za pośrednictwem poczty na adres e-mail Sprzedającego wskazany w Regulaminie.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

 • numer Zamówienia podany Klientowi w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie,
 • opis stwierdzonej wady wraz z dokumentacją stwierdzonej wady (np. print screen),
 • propozycję Klienta co do sposobu załatwienia sprawy.

4. Sprzedający nie jest związany propozycją Klienta, o której mowa w ust. 3 lit. c powyżej.

5. Sprzedający odpowiada jedynie za wady Produktu istniejące w Produkcie w chwili jego doręczenia Klientowi. Za wady Produktu nie poczytuje się w szczególności sytuacji, w których Klient nie może korzystać z Produktu ze względu na brak oprogramowania niezbędnego do jego uruchomienia oraz uszkodzenia Produktów spowodowane wprowadzanymi w nich modyfikacjami lub działaniem szkodliwego oprogramowania zaistniałym po stronie Klienta.

6. W przypadku, gdy reklamacja zgłaszana jest przez Konsumenta lub osobę fizyczną składającą Zamówienie bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedający:

 • potwierdza reklamację oraz wskazuje sposób zrealizowania roszczenia reklamacyjnego; jeżeli sposób zrealizowania roszczenia reklamacyjnego jest inny, niż wskazany przez Klienta, Sprzedający powinien uzasadnić przyczyny zrealizowania roszczenia w inny sposób,
 • odmawia uwzględnienia reklamacji wskazując przyczyny odmowy uwzględnienia reklamacji,
 • wskazuje konieczność uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego.

7. W przypadku, gdy reklamacja składana jest przez innego Klienta, niż wskazanego w ust. 6 powyżej, Sprzedający udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji wskazując swoją decyzję oraz jej uzasadnienie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Sprzedający może zawnioskować do Klienta o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień dotyczących okoliczności ujawnienia wady. W takiej sytuacji Sprzedający uzasadnia swoją decyzję oraz wskazuje dodatkowy termin niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, uwzględniający czas niezbędny do przedstawienia przez Klienta dodatkowych informacji.

8. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedający zobowiązany będzie do zwrotu Klientowi określonej kwoty środków pieniężnych, zwrot dokonany zostanie w ten sam sposób, w jaki Klient zrealizował płatność, chyba, że Klient wyraźnie zastrzeże odmiennie.

X. Postanowienia licencyjne oraz prawa autorskie

1.Sprzedający oświadcza, iż Produkty są wynikiem własnej pracy twórczej Sprzedającego lub są stworzone na podstawie zewnętrznych materiałów, co do których Sprzedający posiada licencję lub inne uprawnienie pozwalające mu na dalszą sprzedaż materiałów.

2. Z chwilą zrealizowania Zamówienia przez obie Strony Sprzedający udziela Klientowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z zakupionych Produktów na zasadach określonych w niniejszym postanowieniu Regulaminu.

3. Licencja udzielana jest Klientom wyłącznie w celu wykorzystywania Produktów przez Klientów dla celów edukacyjnych. Przez cele edukacyjne rozumie się wykorzystywanie przez Klienta Produktów w ramach prowadzonych przez Klienta zajęć edukacyjnych dla dzieci w domu, w przedszkolu, w szkole, lub w innych zorganizowanych formach. Licencja uprawnia do korzystania z materiałów wyłącznie przez Klienta, tj. Klient nie może udostępniać materiałów osobom trzecim, które nie są Klientem. W szczególności Klient nie może udostępniać materiałów w formacie cyfrowym rodzicom oraz dzieciom, np. w celu nauki w domu. W przypadku jednostek oświaty, jeżeli z materiałów ma korzystać więcej niż jedna osoba, jednostka ta powinna dokonać zakupu takiej liczby Produktów, jak liczba osób, które będą korzystać z Produktów, chyba że Sprzedający i Klient postanowią inaczej.

4. Na podstawie udzielonej licencji Klient nie jest uprawniony do korzystania z Produktów w sposób inny, niż w celach edukacyjnych. Oznacza to, że Klient w szczególności nie może udostępniać materiałów żadnym osobom trzecim w ramach promocji lub marketingu działalności Klienta, na swoich stronach internetowych oraz social mediach, a także w broszurach informacyjnych i innych podobnych materiałach. Jednakże Klient może udostępniać zdjęcia, których elementem są Produkty na swoich kontach w Social Media, pod warunkiem umieszczenia przy takim zdjęciu aktywnego linku do strony inspirasia.pl lub aktywnego linku do strony Sprzedającego na portalu społecznościowym Facebook.

5. Ze względu na fakt, iż Produkty objęte są także licencjami innych osób, w szczególności Microsoft Corporation oraz photogenica.pl, Klienci zobowiązani są do stosowania się także do licencji zewnętrznych. W szczególności Klientom zakazuje się dokonywania modyfikacji w Produktach, mogących naruszać prawa autorskie osób uprawnionych, zakazuje się tworzenia na podstawie Produktów czcionek, w tym poprzez zmianę ich formatu do formatów graficznych (.bmp, .gif), lub bezpośrednio do formatów czcionek (.ttf, .fnf).

6. W przypadku wątpliwości co do tego, czy dane działanie na Produktach naruszać będzie warunki licencji przed dokonaniem tej czynności Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym dotyczącym danego działania w celu uzyskania potwierdzenia co do jego wpływu na prawa autorskie do Produktów.

7. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność względem Sprzedającego oraz osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do Produktów. Strony niniejszym potwierdzają, iż w chwili zawarcia umowy Klient wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w celu weryfikowania roszczeń osób trzecich związanych z prawem własności intelektualnej.

8. Sprzedający udostępnia Klientom wyłącznie Produkty w formacie cyfrowym wskazanym w specyfikacji danego Produktu. Sprzedający nie udostępnia Klientom a umowa zawierana z Klientami w żadnym razie nie obejmuje udostępniania Klientom przez Sprzedającego żadnego oprogramowania niezbędnego do korzystania z Produktów, jak i żadnych dodatkowych plików niezbędnych do korzystania z produktów, takich jak np. pliki czcionek. Dla prawidłowego korzystania z Produktów Klient powinien posiadać odpowiednie, legalne oprogramowanie, pozwalające na prawidłowe odtwarzanie treści udostępnianych przez Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi względem Klienta odpowiedzialności z tytułu nieposiadania przez Klienta odpowiedniego oprogramowania lub innych plików niezbędnych do prawidłowego odtwarzania Produktów, jak i z tytułu korzystania przez Klienta z Produktów w sposób niezgodny z treścią udzielanej licencji, w tym przy użyciu nielegalnego oprogramowania.

XI. Rozwiązywanie sporów

1.Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów. Informacja o pozasądowych metodach rozwiązywania sporów znajduje się na stronie UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

XII. Przetwarzanie danych osobowych

Sprzedający jest Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności.

XIII. Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.08.2021 r.

2.Sprzedający w każdym czasie może zmienić niniejszy Regulamin. Klienci korzystający z Konta Klienta będą informowani o wszelkich zmianach Regulaminu z 14-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty e-mail, a także przy składaniu Zamówienia. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do Zamówień złożonych po wejściu w życie zmian Regulaminu.