I. Postanowienia ogólne

1.Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Klientów sklepu internetowego Inspirasia.pl (dalej, jako Sklep) jest Joanna Gadomska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą InspirAsia pomoce dydaktyczne dla dzieci Joanna Gadomska z siedzibą w Gostyninie (09-500), ul. Jana Pawła II 12/8, NIP: 9710727549, REGON: 383890451, adres e-mail: inspirasia@wp.pl (dalej, jako Administrator).

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zrealizowania Umowy zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego Inspirasia.pl, który znajduje się pod linkiem: https://inspirasia.pl/regulamin/ (dalej, jako Regulamin).

3. Przez Klienta Sklepu rozumie się każdą osobę, która korzysta ze Sklepu w sposób i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

4. Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe Klientów:

 •  imię i nazwisko,
 •  adres zamieszkania,
 •  adres do doręczeń, tzw. adres rozliczeniowy,
 • adres e-mail.

II. Zasady i narzędzia przetwarzania danych

1.Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, modyfikacji, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością. Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega wszelkich przepisów oraz zasad wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

3. Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

III. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych 

1.Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • w celu umożliwienia Klientom składania Zamówień zgodnie z Regulaminem,
 • w celu realizacji Zamówień zgodnie z Regulaminem,
 • w celu realizowania roszczeń reklamacyjnych Klientów,
 • w celach podatkowych – wyłącznie w celu dokonania rozliczeń księgowych zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa,
 • w celach marketingowych, tj. w celu przesyłania Klientom bieżących informacji o działalności Sklepu. Zgoda marketingowa jest wyrażana dobrowolnie i nie stanowi warunku korzystania przez Klienta ze Sklepu,
 • w celu rozpoznawania roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich osób trzecich lub Administratora.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie ich dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu realizacji umowy sprzedaży określonych materiałów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w zakresie zobowiązań podatkowych – w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W zakresie zgody marketingowej Administrator przetwarza dane wyłącznie na podstawy dobrowolnej zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich osób trzecich lub Administratora, Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w przypadku uzasadnionego zgłoszenia takiego naruszenia dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osoby trzecie, tj. osoby uprawnionej z tytułu praw autorskich.

3. Ponadto Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla prawidłowego świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną wskazanych w Regulaminie, szczegółowo opisanych w ust. 4-5 poniżej.

4. Administrator, w ramach funkcjonalności Sklepu, zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klientów, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane. W ramach funkcjonalności Sklepu mogą zostać zapisane informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Sklep, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Klienta wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail Klienta pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

5. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

6. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IV. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

1.Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem danych gdy jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą, zgodnie z Regulaminem. Odbiorcą danych osobowych Klientów jest serwis hostingowy jest utrzymywany przez operatora: cyberFolks.pl

2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być również podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi IT.

3. Administrator danych może być zobowiązany do udostepnienia danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych osobowych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

V. Okres przechowywania danych osobowych 

1.Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku Klienta posiadającego Konto Klienta w rozumieniu Regulaminu Administrator przechowuje jego dane przez okres wskazany w zdaniu poprzednim, lub przez okres istnienia Konta, zależnie od tego, który moment nastąpi później.

2. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach rozliczeniowych (np. faktury) przez okres wskazany przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą o rachunkowości.

3. Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przez okres lat 10, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

VI. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą 

1.Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 •  dostępudo danych – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 • do otrzymania kopii danych– uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 • do sprostowania– żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 • do usunięcia danych– żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 • do ograniczenia przetwarzania– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy: a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania, c) Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • do sprzeciwu– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie

 W stosunku do Klienta mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

VIII. Polityka cookies 

1.Sklep korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu (Klienta) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

10. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne: